Disclaimer

(for English click here)

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website van Hanneke van den Berg  www.hannekevandenberg.com

Deze website is eigendom van: Hanneke van den Berg, Brahmslaan 45, 2625 BS Delft

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van concept, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto’s, de animaties, logo’s, merken, tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren exclusief toe aan Hanneke van den Berg of rechthoudende derden en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz., hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze site te surfen wordt er geen enkel recht verkregen.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, in welke vorm dan ook, op welke wijze van deze website en zijn inhoud, is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze site in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Informatie gebruiken

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Hanneke van den Berg alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Hanneke van den Berg niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Hanneke van den Berg garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Beperking aansprakelijkheid

Hanneke van den Berg wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Hanneke van den Berg geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Informatie van derden

Wanneer de website van www.hannekevandenberg.com links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Hanneke van den Berg worden aanbevolen. Deze dienen ter informatie. Hanneke van den Berg aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. Hanneke van den Berg verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Wijzigingen

Hanneke van den Berg behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deze tekst is voor het laatst gewijzigd op 1 feb 2024

 

 


Disclaimer

The conditions of this disclaimer apply to this website of Hanneke van den Berg,  www.hannekevandenberg.com.  This website is the property of:

Hanneke van den Berg, Brahmslaan 45, 2625 BS Delft

By visiting this website and / or using the information provided on or via this website, you declare that you accept the applicability of this disclaimer. In case of conflict between the conditions of specific products and services ordered via this website and this disclaimer, the conditions of these products and services shall prevail.

Intellectual property rights

The content of this site, including concept, layout, structure, source codes, software, images, photos, animations, logos, brands, drawings, data, product and company names, audiovisual works , the texts, data, music etc. are protected by intellectual rights and belong exclusively to Hanneke van den Berg or entitled third parties and are protected by various intellectual property rights including copyright, trademark law, the sui generis right of the producer of a database, etc., which you acknowledge and accept. By browsing this site no rights are obtained.

All or part of the reproduction, distribution, sale, distribution, publication, adaptation and / or use, in any form whatsoever, of this website and its content is strictly prohibited. The storage of any information and / or part of this site in an (electronic) database or otherwise is not permitted, with the exception of the automatic ‘caching’ of the information by the browser. You may print and / or download information on this website for your own personal use.

Use of information

The information on this website is only intended as general information. No rights can be derived from the information on this website. Although Hanneke van den Berg takes all care in compiling and maintaining this website and makes use of sources that are considered reliable, Hanneke van den Berg can not guarantee the correctness, completeness and topicality of the information provided. Hanneke van den Berg does not guarantee that the website will function without error or interruption.

Limitation of liability

Hanneke van den Berg explicitly rejects any liability with regard to the correctness, completeness, topicality of the information provided and the (undisturbed) use of this website. The information on the website is of a general nature. The information is not adapted to personal or specific circumstances, and can therefore not be considered as personal, professional or legal advice to the user.

The content of the site (including links) can be adapted, modified or supplemented at any time without notice or notification. Hanneke van den Berg gives no guarantees for the proper functioning of the website and can in no way be held liable for a malfunction or temporary (un-) availability of the website or for any kind of damage, direct or indirect, that would result from accessing or using the website.

Information from third parties

When the website of www.hannekevandenberg.com shows links to third party websites, this does not mean that the products or services offered on or via these websites are recommended by Hanneke van den Berg. These are for information. Hanneke van den Berg accepts no liability and no responsibility for the content, use or availability of websites referred to or referring to this website. The use of such links is at your own risk. Hanneke van den Berg expressly declares that she has no control over the content or other characteristics of these websites and can in no way be held liable for the content or features or for any other form of damage resulting from the use thereof.

Amendments

Hanneke van den Berg reserves the right to change the information offered on or via this website, including the text of this disclaimer, at any time without further notice.

Applicable law

Dutch law applies to this website and the disclaimer. All disputes arising from or in connection with this disclaimer will only be submitted to the competent court in the Netherlands.

This text is latest changed at Feb 1, 2024.