Kwetsbare jongeren

Coaching  en  counseling als motiverende, praktische en adviserende vorm van begeleiding is geschikt voor clienten (en hun omgeving) met een geestelijke of lichamelijke beperking die ten gevolge van een kwetsbare maatschappelijke- en sociale positie (psychische) problemen en beperkingen ervaren.

Deze begeleiding is bedoeld voor cliënten met een sociale of geestelijke beperking, cliënten en met een stoornis uit het Autisme Spectrum (ASS) (zoals PDD NOS, Asperger), of een combinatie hiervan.

Familie, vrienden, werkgevers en scholen kunnen worden begeleid om inzicht te verwerven en om te gaan met problematiek.

Voorbeelden

Een kwetsbare jongere die is opgegroeid met een sociale beperking heeft moeite om zich te handhaven in sociale situaties. Vriendschappen zijn lastig omdat er vriendschapscodes niet worden begrepen en de jongere gemakkelijk slachtoffer kan worden van goedgelovigheid. Sociale redzaamheid in de vorm van sociale training is dan belangrijk. Hierin leert de jongere zichzelf vragen te stellen zoals: ‘wie is een vriend, en hoe gedraag ik mij in gezelschap. Wie ben ik, wat zijn sociale regels en hoe pas ik die toe’.  ”Hoe kan ik mijzelf beschermen en toch voor mijzelf opkomen in lastige situaties’ .

Hoe de jongere met een dagindeling om gaat hangt af van factoren of er een zinvolle dagbesteding is, (werk, vrijwilligerswerk, hobbies) en hoe de leefsituatie is (wonen in groep, alleen wonen, thuis wonen). Het beperkt om kunnen gaan met verantwoordelijkheid zorgt er vaak voor dat er een eenzijdige dagbesteding is  (bijv. de hele dag achter de computer blijven zitten, laat opstaan, onregelmatig en slecht eten) met als gevolg zelfverwaarlozing (huishouden, lichamelijke en persoonlijke verzorging).

Financiele zaken zijn soms onoverzichtelijk en kunnen, als deze niet op orde zijn, voor problemen zorgen.

Niet altijd is jongere geschikt om begeleid te gaan wonen maar heeft wel hulp nodig in het op orde krijgen en houden van het leven. Vaak is er levenslange hulp en aandacht nodig. Belangrijk is dat de jongere datgene aan leert wat past binnen de mogelijkheden. Zodat ( beperkt) de eigen regie in het bestaan gevoerd kan worden. Zelfstandigheid geeft zelfvertrouwen.

Voor de omgeving is het zorgen voor een jongere met een beperking vaak een levenslange taak. Gezinnen met een kind met een beperking kunnen zich geïsoleerd gaan voelen omdat er veel aandacht gaat naar de opvang, het redderen van de andere gezinsleden en het leren accepteren.

De begeleiding richt zich op individuele trajecten en groepen

 

Doel van de begeleiding

  • Vergroting sociale redzaamheid (vriendschappen/relaties, sociale situaties),

  • Training van geheugen en orientatie (dag, nacht en weekritme, vrije tijd)

  • Het voeren van de eigen regie (financien, huishouden, boodschappen)

  • Omgaan met agressie (wanneer ben ik boos, en hoe los ik dat op)

  • Weerbaarheidstraining (leren nee zeggen, zelfvertrouwen).